Regels en voorwaarden

De deelnemer dient zich (hard)lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Het parcours leent zich niet voor deelname per rolstoel, wheeler of met een kinderwagen. Deelname door deze sporters is dan ook niet toegestaan.

Instructies van verkeersregelaars, politie, wedstrijdleiding en vrijwilligers (herkenbaar aan kleding van het evenement) die bij het evenement betrokken zijn dienen door de deelnemer direct en stipt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. De deelnemer moet als loper herkenbaar zijn. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement expliciet levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Het is de deelnemer niet toegestaan om (huis)dieren en/of voorwerpen zoals buggy's of spandoeken mee te nemen of overige voorwerpen die mogelijk een belemmering kunnen vormen voor deelnemers en toeschouwers. 
Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door één of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij met toestemming van de wedstrijdleider. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan de natuur, aan andermans eigendommen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Eigen risico en verantwoordelijkheid
Iedere deelnemer loopt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt ten overstaan van de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers zelf. Bij onverhoopte afgelasting vindt geen restitutie plaats.

Calamiteiten en afgelasting evenement
De organisatie behoudt zich het recht voor om te besluiten om de route (deels) te wijzigen of volledig af te gelasten op grond van overmacht. Bij afgelasting door overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waardoor het evenement redelijkerwijs niet door kan gaan, zal door de organisatie geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan de deelnemer plaatsvinden. De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Annuleren
Als een deelnemer zich heeft ingeschreven en onverhoopt toch niet kan deelnemen, dan vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.